PROMOCJE


Rękawice

Antywibracyjne - skórzane
659A Technozbyt

Zapytaj o cenę.

Pólmaska

P2 Eko 823V


Zapytaj o cenę.

Szelki

Elara 160


Zapytaj o cenę.

Obuwie

S1P Activ


Zapytaj o cenę.


CHCESZ BYÆ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ? POLUB NAS NA FACEBOOKU

GAMEBIS - DOSTAWCA ARTYKULÓW BHP


Szanowni Klienci,

"GameBis" to doœwiadczona, prê¿nie rozwijaj¹ca siê firma z zakresie BHP. Od lat dzia³amy na terenie ca³ego œl¹ska, a systematyczna wspó³praca zarówno z du¿ymi jak i mniejszymi przedsiêbiorstwami uczyni³a nasz¹ firmê otwart¹ na ¿ycznia naszych klientów. Lata wspó³pracy z najwiêkszymi dostawcami sprawi³y, ¿e ceny asortymentu s¹ naprawdê niskie - o czym mo¿e œwiadczyæ setki zadowolonych klientów naszej firmy. Praca z nami staje siê bezpieczniejsza, ³atwiejsza i bardziej produktywna. Zapraszamy do kontaktu.

OFERUJEMY


W celu poznania pe³nej oferty naszej firmy zapraszamy do kontaktu..

Ubrania ochrnonne

- Rêkawiczki ochronne
- Spodnie, koszule robocze
- Kaski, czapki
- Okulary ochronne

Preparaty czyszczace

- Pasty BHP
- Czyœciwa
- Myd³a
- Proszki czyszcz¹ce

Pozostaly asortyment

- Tablice informacyjne
- Liny zabezpieczaj¹ce
- Pacho³ki drogowe
- i wiele innych..

KONTAKT


Ul. Dworcowa 23,
44-240 ¯ory, woj. œl¹skie

bhpgame@interia.pl
bhp@gamebis.pl

+48 501 423 535
+48 501 423 553

Nie czekaj! Wybierz najwygodniejsz¹ dla siebie formê kontaktu.

Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek - Pi¹tek: 8:00 - 16:00
Soboty: 10:00 - 13:00 / Niedziele - nieczynne.

Copyright © 2015 GameBis - Twój dostawca artyku³ów BHP / gamebis.pl